UCHWAŁA NR 747/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 8 i art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

UCHWAŁA NR 747/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 8 i art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

 

Na podstawie art. 80 ust. 8a i art. 90 ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) Rada Miasta Płocka postanawia:  

§1

Określa się dotację, o której mowa w art. 80 ust. 8 i art. 90 ust. 8 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.

 

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

  §4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 578
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji