UCHWAŁA Nr 815/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA  Nr 815/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez:
Gminę - Miasto Płock – Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku umowy na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest:
1) dostęp do sieci internet DSL T.P oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2010 roku – 640,00 (sześćset czterdzieści) złotych,
b)w 2011 roku – 1.920,00 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia) złotych,
c)w 2012 roku – 1.280,00 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt) złotych;
2) usługa telekomunikacyjna telefonii komórkowej oraz zaangażowanie na ten cel środków w  niżej wymienionej wysokości:
a)w 2010 roku – 759,00 zł. (siedemset pięćdziesiąt dziewięć) złotych,
b)w 2011 roku – 2.600,00 zł. (dwa tysiące sześćset) złotych,
c)w 2012 roku – 1.841,00 zł. ( jeden tysiąc osiemset czterdzieści jeden) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: plany finansowe Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku na lata 2010 – 2012.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący   
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga    

 

 

Uzasadnienie

W związku z koniecznością zawarcia przez Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, dotyczących zakupu usług dostępu do sieci internet DSL T.P oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązań oraz okres, na jaki mają być zaciągane. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi:  1.399,00 zł. - w 2010 roku, 4.520,00 zł. - w 2011 roku oraz 3.121,00 zł. - w 2012 roku. Źródłem finansowania ww. zadań jest plan finansowy Gimnazjum nr 2 w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 542
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji