UCHWAŁA NR 697/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

UCHWAŁA NR 697/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 j.t. ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 405) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        Przewodniczący
             Rady Miasta Płocka

               Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji