Uchwała Nr 873/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Górna” położonego pomiędzy: ul. Górną, ul. Wodną, ul. Graniczną, projektowaną drogą zbiorczą obszarową-Zo, projektowaną trasą mostową Gt, rzeką Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południową, jarem, Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz Uchwały Nr1072/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.

Uchwała Nr 873/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Górna” położonego pomiędzy: ul. Górną, ul. Wodną, ul. Graniczną, projektowaną drogą zbiorczą obszarową-Zo, projektowaną trasą mostową Gt, rzeką Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południową, jarem, Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz Uchwały Nr1072/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchylić Uchwałę Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Górna” położonego pomiędzy: ul. Górną, ul. Wodną, ul. Graniczną, projektowaną drogą zbiorczą obszarową-Zo, projektowaną trasą mostową Gt, rzeką Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południową, jarem, Uchwałę Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz Uchwałę Nr1072/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.

§ 2.

Odstąpić od sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Górna” w Płocku, w granicach określonych uchwałami, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Górna” sporządzany był na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 638/XLIV/96 z dnia 17 grudnia 1996 roku, zmienionej Uchwałą Nr 804/LIII/97 z dnia 22 lipca 1997 roku oraz Uchwałą nr 1072/LXVII/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym zebrane zostały wnioski do planu, sporządzono projekt planu, który następnie został uzgodniony z właściwymi organami oraz wyłożony do publicznego wglądu.  Do wyłożonego projektu planu zgłoszono 31 protestów i zarzutów, które następnie zostały rozpatrzone przez Zarząd Miasta i Radę Miasta. Na skutek rozpatrzenia protestów i zarzutów zaistniała konieczność ponowienia procedury sporządzenia przedmiotowego planu i tym samym jego powtórne wyłożenie do publicznego wglądu. Do wyłożonego powtórnie projektu planu wniesionych zostało 21 protestów i zarzutów dotyczących głównie braku zgody na projektowany układ komunikacyjny. W związku z brakiem akceptacji właścicieli nieruchomości dla przyjętych rozwiązań projektowych oraz zmianami w przepisach ustaw Prawo ochrony środowiska i ustawie o ochronie przyrody, w tym wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 zasadnym jest opracowanie nowej wersji projektu planu dla przedmiotowego terenu na podstawie obecnie obowiązujacej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym niezbędnym stało się uchylenie Uchwał: Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Górna” położonego pomiędzy: ul. Górną, ul. Wodną, ul. Graniczną, projektowaną drogą zbiorczą obszarową-Zo, projektowaną trasą mostową Gt, rzeką Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południową, jarem, Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz Nr1072/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.
Dla przedmiotowego terenu sporządzona zostanie, zgodnie z art. 14 ust. 5 wspomnianej wyżej  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz stopnia zgodności jego przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. Sporządzenie w/w analizy będzie podstawą podjęcia nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Górna” w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 913
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji