UCHWAŁA Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 1016/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie :  zmiany  uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca  2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 ,  Nr 116, poz. 1203;  Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;  Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128) oraz art. 15 ust 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo przewozowe / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 50, poz. 601, z 2001 roku Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku Dz. U.  Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz 1112,  z 2003 roku Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 roku Nr 97, poz 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; Dz. U. Z 2006 roku Nr 133, poz. 935) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W Uchwale Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie; określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka  z o. o. zmienionej uchwałami:   uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku,  uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia  28 marca 2006 roku, dokonuje się następujących zmian :
1)  w §  1 ust 1 pkt 1
    a) skreśla się zapis o brzmieniu:
       „ -  linii nr 30 – przystanek Harcerska Park/ Borowiczki Cukrownia”
    b) dopisuje się zapis o brzmieniu :
       „ -  linii nr 30  -  przystanek Borowiczki Pieńki II”
       „ -  linii nr 36  -  przystanek Wyszogrodzka Mirosław ”
       „ -  linii nr  4   -  przystanek Bielska Sierpecka/Cmentarz Komunalny ”

 2) w §  1 ust 1 pkt 2 skreśla się zapis o brzmieniu:
      „ -  linii nr 28   -  przystanek Klonowa II ” 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

– Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
– Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2006 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Uchwałą  Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku,  określone zostały strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o., na terenie miasta Płocka   oraz sąsiednich gmin. Zmiany wprowadzane do powyższej uchwały  pozwoliły na stworzenie możliwości rozwoju współpracy oraz rozszerzenia oferty w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie sąsiednich gmin.
Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja włączenia :
– przystanku Borowiczki Pieńki II na linii nr 30 do strefy przewozowej A,
– przystanku Szeligi na linii 28 do strefy przewozowej B
oraz uruchomienia nowej linii 36 pozwoli na rozszerzenie oferty w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie gminy Słupno.  Natomiast wydłużenie linii 4 pozwoli na współpracę z gminą Radzanowo.
 Akceptacja proponowanej zmiany pozwoli na dalszy rozwój oraz rozszerzenie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie świadczenia usług przewozowych  lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 409
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji