UCHWAŁA NR 657/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu

UCHWAŁA NR 657/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 549, poz. 645) art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 549, poz. 645), art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 6, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2013r. poz. 885, zm.poz.938) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193), w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87,827oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Płock, a realizatorem Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
3. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.
4. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 617 610,40 PLN.
5. Wkład własny wynosi 206 700,00 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 666
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 30 października 2013, godzina 10:08
  • Historia aktualizacji

  • 30 października 2013, godzina 10:08 Aktualizacja danych