UCHWAŁA NR 686/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku

UCHWAŁA NR  686/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku”
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku” do kwoty stanowiącej 35% wartości kredytu, tj. 1.616.650,00 zł., powiększonej o należne odsetki, tj. do łącznej kwoty  2.855.980,00 zł.

§ 2
1. Odpowiedzialność Gminy - Miasto Płock jako poręczyciela ograniczona jest corocznie do kwoty stanowiącej 35% sumy rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach spłaty kredytu, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie poręczenia,
2. Poręczenie zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2044 roku.

§ 3
Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów miasta z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczenia według prawa cywilnego do kwoty 2.855.980,00  zł. oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

§ 5
1. Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów
w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia, nie dłużej niż do dnia 31.12.2044 roku.
2. Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 7    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie kredytu w wysokości 4.619.000,00 zł., na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku”.
Jednym z warunków rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu jest uzyskanie przez wnioskodawcę poręczenia wg prawa cywilnego Miasta Płocka w wysokości 35% kwoty kredytu łącznie z odsetkami.
W związku z powyższym proponuje się udzielenie poręczenia ww. kredytu do kwoty 1.616.650,00 zł. (łącznie z należnymi odsetkami łączna kwota poręczenia wynosi 2.855.980,00 zł.).
Poręczenie będzie obowiązywało w każdym roku budżetowym do wysokości 35%  przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie poręczenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 090
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji