UCHWAŁA NR 359/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Lechowi Mossakowskiemu.

UCHWAŁA NR 359/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Lechowi Mossakowskiemu.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Lechowi Mossakowskiemu za działalność upamiętniającą wydarzenia II wojny światowej oraz pielęgnowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, a także za działania na rzecz płockiego środowiska kombatantów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

 

 

 


Uzasadnienie

Pan kpt. Lech Mossakowski ps. Zawieja żołnierz AK ur. 21 października 1919 roku w Pułtusku. W 1924 roku wraz z rodzicami zamieszkał w Niegłosach pod Płockiem, gdzie ojciec został dyrektorem szkoły rolniczej. We wrześniu 1939 roku, jako podchorąży saper bronił Warszawy na Pradze. Następnie z plutonem budowlanym budował  bunkry w Modlinie. W grudniu 1939 roku był współtwórcą w powiecie płockim POZ Racławice. Działał w komórce kontrwywiadu, której zadaniem było zorganizowanie punktów przerzutowych dla osób zagrożonych oraz pomocy dla ich rodzin. Taki punkt przerzutowy był w Brochocinie pod Płockiem.  W sprawie przerzutów organizacja współpracowała z podoficerami
z płockiego 4 PSK i 8 PAL. Pan Mossakowski był przerzucany w różne miejsca  najpierw w sandomierskie, potem na ziemie zachodnie m.in. do miast: Żary, Trzebnica, Wrocław, Warszawa. Ranny podczas ucieczki przed gestapo. Skazany zaocznie przez okupanta na śmierć. Po wojnie poszukiwany przez NKWD.
W 1991 roku był jednym z 4 inicjatorów (Jan Nowak, Antoni Jelec, Jan Gorczyca) powołania w Płocku Porozumienia Organizacji Kombatanckich jako nielicznej w Polsce organizacji, która połączyła prawie wszystkie stowarzyszenia kombatanckie w Płocku. Jest prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Płocki, jest także członkiem Zarządu Głównego. Po zmianach  ustrojowych w Polsce był powołany przez Urząd ds. Kombatantów na szefa Wojewódzkiej Komisji  Weryfikacyjnej w Płocku.
Inicjator budowy pomnika upamiętniającego żołnierzy AK na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego.
Pan Mossakowski był także inicjatorem powołania w 1997 roku Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, którego naczelna siedziba znajduje się w Płocku, przy Zarządzie Obwodu Płockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pierwsze młodzieżowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej powstało w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku i przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, a następnie na terenie Polski, m.in. w Szamotułach, w Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej, w Ostrowie Wielkopolskim, Gdańsku.
Pan Lech Mossakowski bardzo mocno zaangażował się w sprawy dotyczące kombatantów i wdów po kombatantach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizował dla nich pomoc materialną oraz rzeczową.
Odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami m.in.
Złoty Krzyż Armii Krajowej
Medal Pro Memoria
Pan Lech Mossakowski za działalność dla Płocka i płockiego środowiska kombatantów zasługuje na wyróżnienie medalem Zasłużony dla Płocka.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 01 marca 2012 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla Pana Lecha Mossakowskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 638
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji