UCHWAŁA NR 392/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Płock, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 392/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku


w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Płock, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr. 217 poz. 1281), art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt  6, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami: Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139 poz. 814, Nr 207 poz. 1230, Nr 234 poz. 1384, z 2012r: poz. 354) w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r.: Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Wesołe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (zwanego dalej: „Projektem”), rekomendowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2012 r. do 31.08.2013 r.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi 799 997,96 PLN.
4. Wkład własny wynosi 11 999,97 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka


           Artur Jaroszewski

 

 


Uzasadnienie


W dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach konkursu systemowego nr 2/POKL/9.1.1/2011 pn.: ”Wesołe przedszkole” dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W ramach w/w konkursu Gmina Miasto Płock złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zakwalifikowany do realizacji.
Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 3-5latków, w tym niepełnosprawnych, w 4 płockich przedszkolach poprzez organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych przyczyniających się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.
 Uchwała jest aktem prawnym warunkującym podpisanie umowy o dofinansowanie.

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 132
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji