UCHWAŁA NR 224/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku.

UCHWAŁA NR 224/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr17, poz. 128)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r.  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:                                       

§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  o pow. 11922 m2 zlokalizowanej  jako część działek nr 239/9 i nr 239/8  przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku z przeznaczeniem pod strzeżony parking samochodowy  na okres od 01.11.2007 r. do 30.06.2008 r.
          
§2
      
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.
          
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Dotychczasowy dzierżawca do chwili obecnej użytkuje nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Płock oznaczoną jako część działek nr nr 239/9 i 239/8 o łącznej pow. 11922 m2  przy ul. Batalionów Chłopskich.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.12.2002r. do 30.11.2005r. i  od 01.12.2005r. do 30.11.2006r., od 01.01.2007r. do 30.06.2007r. oraz  bezumowne korzystanie w okresie od 01.12.06r. do 31.12.06r.
Ww. nieruchomości są przeznaczone pod inwestycję- halę widowiskowo-sportową.
Dokładny termin rozpoczęcia inwestycji (budowa hali sportowej) przez Miasto Płock na ww. nieruchomości jest  obecnie niemożliwy do ustalenia.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 281
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji