UCHWAŁA NR 725/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Ryszardowi Jedlińskiemu.

UCHWAŁA NR 725/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku


w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu.


Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu, pierwszemu w historii płockiego szczypiorniaka olimpijczykowi, z okazji jubileuszu 50-lecia piłki ręcznej w Płocku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 708
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji