Uchwała Nr 716/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: założenia szkoły policealnej, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Uchwała Nr 716/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: założenia szkoły policealnej, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g), art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust. 1 oraz art 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141/ w związku z art. 2 ust. 5  ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703/ oraz uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2005, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2005 roku zakłada się jako jednostkę budżetową  ponadgimnazjalną szkołę  policealną o nazwie
Szkoła Policealna Nr 2 w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7.

2.Włącza się Szkołę do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.
Baza techniczno – dydaktyczna i majątek ZSZ Nr 2 gwarantuje realizację celów statutowych nowo zakładanej Szkoły.

3.Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2.

Zakładanej  szkole nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do  niniejszej uchwały.

§ 4.

Przyjmuje się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005r. /plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na 2005r./ Dział. 801, Rozdział 80130 i Rozdział 80123.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego  od 1 września 1999r. wprowadzane są kolejne etapu reformy systemu oświaty. Reforma - jej IV etap /w świetle obowiązujących przepisów - ostatni/ - obejmuje tym razem ponadpodstawowe szkoły policealne zarówno młodzieżowe jak i dla dorosłych.
Art. 2 i 2c ww. ustawy określają dzień 1 września 2005r. jako graniczny termin dokonania przekształceń  oraz utworzenia nowych typów szkół – ponadgimnazjalnych szkół policealnych. Znajdą w nich miejsca m.in. absolwenci nowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych.
W przypadku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku szkoła policealna jest placówką nowo zakładaną, otrzymuje numer porządkowy mający wyłącznie charakter identyfikacyjny. Zmiana organizacyjna została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Powiatową Radę Zatrudnienia w Płocku i Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.
Tak więc podejmowana uchwała zapewnia, że  w ZSZ 2 od 1 września 2005r. rozpocznie działalność jeszcze jedna nowego typu szkoła ponadgimnazjalna – szkoła policealna o cyklu kształcenia nie dłuższym niż 2,5 roku. Funkcjonują już inne ponadgimnazjalne: 4 – letnie technikum,  3 – letnie liceum profilowane, 3 – letnia zasadnicza szkoła zawodowa oraz 3 – letnie technikum uzupełniające.
Szkoła Policealna Nr 2 jest  placówkę nowo zakładaną. Stąd też ma zastosowanie art. 58 ustawy o systemie oświaty – organ założycielski /prowadzący/ nadaje szkole akt założycielski  i pierwszy statut. Niniejsza uchwała realizuje i ten wymóg formalny.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji