UCHWAŁA Nr 253/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu Pani Zofii Zuberek do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. T. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 253/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pani Zofii Zuberek do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy
                        ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. T. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, w części
                        nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111
poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą Nr 623/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia
27 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną,
ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniesionego w dniu 26 maja 2003r.
i uzupełnionego pismem w dniu 09 czerwca 2003r. przez Panią Zofię Zuberek za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krzysztofa Sosenko, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut odrzucić w części nieuwzględnionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 608/2003 z dnia 13 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniach od 22 kwietnia 2003r. do 21maja 2003r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku, pomiędzy
ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy.
W dniu 26 maja 2003r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Pani Zofii Zuberek za pośrednictwem Pana Krzysztofa Sosenko. W dniu 09 czerwca 2003 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka drugie pismo Pani Zofii Zuberek za pośrednictwem pełnomocnika Krzysztofa Sosenko, jako uzupełnienie pisma z dnia 21 maja 2003r. Oba pisma zostały rozpatrywane łącznie
i zakwalifikowane jako zarzut do projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Zofii Zuberek w zakresie możliwości zagospodarowania terenu, którego jest właścicielem. Zgłaszający zarzut wnioskuje o:
1)skreślenie w §9 pkt. 1 uchwały zapisu dot. zakazu lokalizowania warsztatów naprawczych
i handlu detalicznego, uzasadniając to tym, że skoro takie obiekty istnieją i funkcjonują nie stwarzając uciążliwości dla otoczenia, to brak celowości wprowadzenia takiego zakazu,
2)ustalenie dla terenu oznaczonego symbolem 4U funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej jako przeznaczenia dopuszczalnego,
3)dokonanie korekty przebiegu linii zabudowy przebiegającej równolegle do południowej granicy działki.
Zarządzeniem Nr 608/2003 z dnia 13 sierpnia 2003r. Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
uwzględnił w projekcie planu w zakresie pkt. 2) i pkt. 3) oraz w części pkt. 1) poprzez:
korektę zapisu §9 pkt. 1 uchwały tj. usunięcie zakazu lokalizowania funkcji handlu detalicznego,
dopuszczenie dla terenu 4U zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ponieważ stanowi ona element zagospodarowania kwartału, w którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość
i może być również na niej realizowana,
korektę przebiegu linii zabudowy jako, że nie narusza się układu planowanej zabudowy.
nie uwzględnił w projekcie planu w zakresie pkt. 1), w części dotyczącej zakazu lokalizowania warsztatów naprawczych, ponieważ teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowany w obszarze zespołu staromiejskiego, wpisanego do Rejestru Zabytków pod
Nr 51/182/59 i podlega ochronie prawnej. Lokalizowanie warsztatu naprawy samochodów
w kwartale zabudowy o charakterze usługowo-mieszkaniowym z funkcją ogólnomiejskich usług biurowych, kulturalnych, medycznych i handlu detalicznego, stanowiłoby naruszenie charakteru zabudowy oraz uciążliwość dla realizowanej funkcji mieszkaniowej na przedmiotowym terenie.
 Zgodnie z ustaleniami projektu planu, dla całego obszaru objętego planem obowiązuje zakaz lokalizowania funkcji produkcyjnych, warsztatów i innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub naruszających zabytkowy układ brył i elewacji.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać zapis projektu planu dotyczący zakazu lokalizowania warsztatów, ze względu na ścisłą ochronę konserwatorską zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego na obszarze objętym planem. Ustalony zakaz dotyczy nowolokalizowanych funkcji i nie ingeruje w możliwość funkcjonowania już istniejących warsztatów.
 W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami). Zgodnie bowiem
z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu
z tego prawa z zakresie wynikającym z tego planu.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Pani Zofii Zuberek winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy, w tym zamiana nieruchomości na inną.
 Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 235
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji