Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 877/L/05
PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ MIASTA RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ MIASTA RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

 


Lp.

MIESIĄC

TEMATYKA

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1

Styczeń

 1. Propozycje programowe dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych.

 2. Informacja na temat funkcjonowania SZPZOZ w Płocku.

 3. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady Miasta Płocka.

 4. Omówienie korespondencji.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 6. Sprawy różne.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

SZPZOZ

MOPS

Zastępca Prezydenta Miasta, PłockaDyrektor Wydziału Oświaty, KulturySportu,

DyrektorMOPS

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor SZPZOZ

2

Luty

 1. Informacje na temat Szkoły Wspierania Talentów.

 2. Informacja o działalności MOPS w Płocku w 2005 r.

 3. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady Miasta Płocka.

 4. Omówienie korespondencji.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 6. Sprawy różne.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dyrektor MOPS

3

Marzec

 1. System ochrony zdrowia w Płocku – kontrakty z NFZ na 2006r.

 2. Informacje na temat funkcjonowania Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 1. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

 2. Omówienie korespondencji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

6. Sprawy różne.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

SZPZOZ

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Samorządowych

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor SZPZOZ

Dyrektor NFZ

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych

Dyrektor MOPS

4

Kwiecień

 1. Omówienie działalności świetlic środowiskowych.

 2. Najważniejsze osiągnięcia sportowe w okresie 2003-2006/sport młodzieżowy i profesionalny/.

 3. Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2005 rok

 4. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2005 rok.

5. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

6. Omówienie korespondencji.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8. Sprawy różne.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Skarbnik Miasta Płocka

MOPS

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor MOPS

Skarbnik Miasta Płocka

Sekretarz Miasta Płocka

5

Maj

 1. Funkcjonowanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Płocku.

 2. Przygotowanie instytucji kultury i sportu do akcji Lato 2006.

3. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

4. Omówienie korespondencji.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

6. Sprawy różne.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

MOPS

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor MOPS

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

6

Czerwiec

 1. Przygotowanie wypoczynku letniego oraz imprez kulturalnych i

  sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

 1. Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym.

3. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

4. Omówienie korespondencji.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

6. Sprawy różne.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

MOPS

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Dyrektor MOPS

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

7

Lipiec


 1. Ocena funkcjonowania: bibliotek miejskich, POKiS-u oraz innych placówek upowszechniania kultury, MZOS-u i organizacji sportowych.

2. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

3. Omówienie korespondencji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Sprawy różne.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

MZOS

MOPS

POKiS

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Dyrektor MOPS

Dyrektor POKiS

Dyrektor MZOS

8

Sierpień

 1. System wsparcia dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie .

 2. Informacje na temat funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płock.

3. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

4. Omówienie korespondencji.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 1. Sprawy różne.


Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

MOPS

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka,

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,

Dyrektor MOPS

Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego

9

Wrzesień

 1. Przygotowanie placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego / stan organizacyjny, struktura zatrudnienia, remonty/.

 2. Ocena rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie Płocka

 3. Informacja z realizacji budżetu miasta Płocka za I półrocze 2006 roku.

4. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

5. Omówienie korespondencji.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

7. Sprawy różne.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

WydziałGospodarki Mieszkaniowej

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia, Skarbnik Miasta Płocka

Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka,Skarbnik Miasta Płocka,Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych,

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia

10

Październik

 1. Współpraca ze szkołami wyższymi, TNP, organizacjami

  krzewienia kultury.

 1. Inwestycje i remonty w obszarze kultury, sportu, oświaty, służby zdrowia.

3. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady

  Miasta Płocka.

4. Omówienie korespondencji.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

6. Sprawy różne.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Prezydent Miasta Płocka, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Przedstawiciele szkół wyższych,TNP, Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej


 

Plan  pracy Komisji Poltyki  Społecznej został przyjęty na posiedzeniu w dniu 15.12.2005 roku
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
/-/ Marek Krysztofiak


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:54)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 937
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:58
 • Historia aktualizacji

 • 04 stycznia 2006, godzina 13:58 Aktualizacja danych