U C H W A Ł A Nr 36/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1113/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2002r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 36/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2002 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr 1113/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2002r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984); w związku z art. 44a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992r. Nr 63 poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138 poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158 poz. 1041, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268 i z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382 - 1384, Nr 128 poz. 1407) oraz § 2 ust. 1 i § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115 poz. 749, z 2000r. Nr 45 poz. 530) - Rada Miasta postanawia wprowadzić następujące zmiany :

§ 1

§ 2 Uchwały Nr 1113/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2002r. otrzymuje następujące brzmienie :

1. Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka w Komisji Konkursowej powołać :
1. Józefa Czurko
2. Włodzimierza Pianowskiego
3. Sławomira Goszkowskiego
4. Tomasza Korgę
5. Piotra Kuberę
6. Jacka Szubstarskiego
2. Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej spośród przedstawicieli, o których mowa w
ust. 1 wskazać p. Piotra Kuberę.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 650
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji