U C H W A Ł A Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie : określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
U C H W A Ł A Nr 18/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie : określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku zmiana Dz.U.Nr 200, poz. 1683 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 94, poz. 431 z 1993 roku zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1680 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru:
1) podatku od nieruchomości – wg wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2
2) podatku rolnego – wg wzorów stanowiących załączniki Nr 3 i 4
3) podatku leśnego wg wzorów stanowiących załączniki 5 i 6.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka .


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 570
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji