UCHWAŁA NR 280/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie przyjęcia uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Harcerstwa Płockiego.


UCHWAŁA NR 280/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie przyjęcia uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Harcerstwa Płockiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, Dz.U z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153                  poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,                     Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.                 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, Dz.U 2011 r nr 117 poz. 679), art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,                     z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r.                Nr 92, poz. 753, nr.157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz 675, nr 40 poz. 230) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Ogłasza się rok 2012 Rokiem Harcerstwa Płockiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka
                                                                                            

                 Artur Jaroszewski

 

 

 


Uzasadnienie.

W  roku 2012 mija sto lat od powstania w Płocku pierwszego zastępu skautowego o nazwie „Orły”. Na przełomie listopada i grudnia 1912 roku na terenie pierwszego gimnazjum polskiego (w obecnym Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły) działające koło krajoznawczo - przyrodnicze przekształciło się w pierwszy zastęp skautowy.  Młodzi chłopcy zafascynowani ideą Roberta Baden – Powella,  którą na grunt polski przeniósł Andrzej Małkowski,  w bardzo krótkim czasie zyskali wielu orędowników i tak powstała pierwsza drużyna skautowa im. Szymona Mohorta.  
 
Obchody stulecia tych wydarzeń stwarzają okazję do poznania chlubnych kart przeszłości, zaprezentowania sylwetek harcerzy i ich wychowawców, poznania ich sukcesów i wpływu na poprzednie pokolenia, by móc ich wzorce  wykorzystać dzisiaj. Sięganie do bogatego skarbca harcerskich tradycji i wykorzystywanie dorobku twórców skautingu i harcerstwa polskiego pozwoli coraz lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych dzieci i młodzieży.

Przyjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Harcerstwa Płockiego pozwoli uwydatnić i wypromować historyczny dorobek tego środowiska wśród  mieszkańców miasta i gości odwiedzających Płock.

Projekt uchwały skonsultowany został z harcerskimi organizacjami pozarządowymi.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 696
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji