UCHWAŁA Nr 372/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do realizacji projektu: KIS – Pomoc wykluczonym, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

UCHWAŁA Nr 372/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do realizacji projektu: KIS – Pomoc wykluczonym, dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podstawie art. 4  ust. 1 pkt 1, 3 i 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2001 r.: Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220;  Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055), Nr 214 poz. 1806; (Dz.U. z 2007r.: Nr 173, poz.1218) i art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1217; Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218), w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658. Dz. U. z 2007 r.: Nr 140, poz. 984), oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz zgodnie z art. 37 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006/WE, w związku z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r.: Nr 179, poz. 1487; Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487; Nr 164, poz. 1366; Nr 180, poz. 1493; Dz. U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043; Nr 135, poz. 950; Nr 186, poz. 1380; Nr 249, poz. 1831; Nr 251, poz. 1844; Dz. U. z 2007 r.: Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226; Nr 48, poz. 320; Nr 120, poz. 818; Nr 209, poz. 1519) oraz Uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju  i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1) podpisanie umowy dofinansowania projektu
2)  zrealizowanie projektu
3) wykonanie innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach POKL wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników               i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,                     z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a także                     z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych złożył wniosek o dofinansowanie projektu  KIS – Pomoc wykluczonych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wniosek MOPS przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i zgodnie z listą rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uzyskał dofinansowanie.
Celem projektu MOPS jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez objęcie 60 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS w Płocku działaniami mającymi na celu ich aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe) i społeczną (min. zajęcia                       z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, poradnictwo specjalistyczne). W ramach niniejszego projektu planujemy również udzielić wsparcia działaniom wolontarystycznym poprzez przeprowadzenie kampanii promującej idee wolontariatu oraz zorganizowanie             2 konferencji poświęconych w/w tematyce połączonych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
W pierwszym okresie działalności KIS grupą docelową projektu będzie 60 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP i korzystających z pomocy społecznej (w tym młodzież narażona na pułapkę dziedziczenia biedy - min.20osób).
Uczestnictwo w KIS zostanie podzielone na 2 edycje (każda dla 30 osób). 30 osobowa grupa podzielona zostanie na dwie 15 osobowe grupy, którymi będą opiekowali się: Koordynator KIS oraz Asystent Koordynatora KIS. Uczestnictwo w KIS będzie trwało dla każdej z edycji 10 miesięcy.            
Dla uczestników KIS zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe:
1. Obsługa komputera/Internetu (50godz)-60osób,
2. Sprzedawca-fakturzysta(150godz-20osób,
3. Księgowość komputerowa(150godz)-10osób,
4. Kierowca wózków widłowych + egzamin państwowy (150godz)-6osób,
5. Spawacz z uprawnieniami CO2 (220godz)-4osoby,
6. Kurs języka angielskiego zostanie zlecony szkole językowej z uprawnieniami do prowadzenia w/w kursów(130godz) - 20osób.
W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna .
Projekt będzie realizowany przez okres 26 miesięcy.
Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy dofinansowania projektu.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 259 580zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 547
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji