UCHWAŁA NR 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat.

UCHWAŁA NR 52/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock  nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r Nr 104 poz 708, Nr 220 poz 1600, Nr 220 poz.1601) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach nabywania nieruchomości do zasobu gminnego jeżeli wartość nie przekroczy 1.000.000,- złotych.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wykonywania prawa pierwokupu bez względu na wysokość ceny transakcyjnej.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym bez prawa do udzielania bonifikat, jeżeli wartość nieruchomości zbywanej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 200.000,- złotych.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach zbywania nieruchomości w trybie przetargu jeżeli wartość nieruchomości zbywanej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 1.000.000, - złotych oraz do wyboru formy przetargu.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach przeprowadzania transakcji zamian nieruchomości w przypadkach jeżeli łączna wartość nieruchomości zamienianych oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 2.000.000,- złotych.


§ 6

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wydzierżawiania i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat według następujących zasad:
 a) na cele handlowe – grunty o powierzchni do 3.000 m² na okres do 10 lat,
 b) pod parkingi oraz na cele produkcyjno – składowe, grunty o powierzchni do 10.000m² na okres do 10 lat,
        c) pod uprawy – grunty o powierzchni do 5,00 ha na okres do 10 lat.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawierania umów o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do obciążania nieruchomości gminnych służebnościami  bez względu na jej wartość.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 318
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji