UCHWAŁA NR 993/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

UCHWAŁA NR 993/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.


Na podstawie art. 67 ust. 1 w związku z  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002  r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Związku Gmin Regionu Płockiego stanowiący załącznik do uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§3

Tracą moc uchwały:
1) Nr 499/L/93 Rady Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;
2) Nr 659/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 r. w sprawie zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Uchwała dotyczy przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, co jest koniecznością wynikającą z wielokrotnej nowelizacji  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zmiany ustawy nie znajdują odzwierciedlenia w podstawowej wersji Statutu zatwierdzonej w 1993 roku.
Zmiany w Statucie wprowadzone uchwałą Zgromadzenia Związku nr 8/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku przyjęte przez Radę Miasta Płocka uchwałą Nr 659/XXXI/00 z dnia 19 września 2000 r.,  zgodnie z sugestiami organu nadzoru, szczególnie w przedmiocie: listy zadań Związku (art. 7 ust 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie); zadania zostały tak sformułowane, żeby oprócz zakresu ujętego w ustawie spełniały wymagania programów operacyjnych dostępnych źródeł pomocy unijnej;  zasad rozliczeń majątkowych (art. 67 ust 2 pkt 7 ustawy); liczby sesji Zgromadzenia Związku (art.20 ust 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy); zasad korzystania z  urządzeń i obiektów Związku (art. 67 ust 2. pkt 5 ustawy) powinny zostać uaktualnione.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z organem nadzoru tj. Wojewodą Mazowieckim przeredagowaniu uległ cały Statut Związku Gmin Regionu Płockiego. W związku z powyższym istniała konieczność przyjęcia nowej wersji statutu, która stanowi załącznik do uchwały. Statut ten zgodnie z art.67 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym winien być przyjęty przez każdą z rad, w tym także przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 515
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji