UCHWAŁA NR 648/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: sprostowania błędu w treści uchwały nr 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 648/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: sprostowania błędu w treści uchwały nr 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego  do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753), art 5 ust.1 pkt. 2 i ust.3 pkt. 4, art. 20, art. 21, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz 619, Nr 79, poz. 666) oraz art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)  w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1  pkt 3 lit. a), c), d),  g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:         
    
§1
W uchwale nr 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego  do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w następujący sposób prostuje się błąd:
w §3 zamiast 2009 – 2012 wpisuje się 2010 – 2013.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego  do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, na sesji Rady Miasta Płocka 24 listopada br. wnoszona była autopoprawka. Mimo to, w wyniku błędu w przyjętym dokumencie znalazły się dwa różne okresy dotyczące finansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich. Logicznym jest, że realizacja i finansowanie projektu oraz źródła  finansowania projektu muszą mieścić się w  takich samych ramach czasowych. Stąd  konieczność korekty błędu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji