projekty uchwał
Sesja XIII - 30-08-2011

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Przewodnicząca   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż w dniu 30 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
4/ Złożenie ślubowania przez radną.
5/ Informacja nt. klubu sportowego Wisła Płock S.A. i Sekcji Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A.
6/ Informacja nt. gospodarki wodno –  ściekowej na terenie Płocka.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia  28 czerwca 2011 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050,
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011,
3.trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4.przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2012 rok”,
5.zmiany uchwały nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka,
6.zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.  w  sprawie  wyrażenia zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy   otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego, zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta  Płocka  Nr  784/LV/10  z  dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r.,
7.wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 515/98 mieszczącego się przy ul. Kredytowej,
8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 1561/7 o pow. 4790 m2 położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej oraz ustalenia bonifikaty,
9.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock pod automaty telefoniczne,
10.zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, gen. T. Kutrzeby, 8 Pułku Artylerii Lekkiej,  ks. S. Niedzielaka oraz Chełmińska,
11.wykonywania przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji,
12.podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Miastem Plewen w Republice Bułgarii, 
13.zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
14.zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka,
15.zmiany uchwały Nr 902/LVIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Płocku – Spółka z o.o.”,
16.uchylenia załącznika Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. i wprowadzenia załącznika o nowej treści,
17.skargi Pani Jolanty Brodzińskiej-Rogoza zam. w Płocku na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
18.skargi Pani radnej Wioletty Kulpy Przewodniczącej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
19.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Mironowi Wójcikowi,
20.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku,
21.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Kazimierzowi Polańczykowi,
22.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Kowalskiemu,
23.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Mróz ,
24.stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
25.stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
26.zmian w składzie osobowym Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
27.zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
28.uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku. 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XIII  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

/-/Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 23 sierpnia 2011, godzina 15:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 009
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji