U C H W A Ł A Nr 141/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

U C H W A Ł A  Nr 141/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Rewizyjnej w składzie jak niżej:

1.   Zenon Wiśniewski
2.   Marek Krysztofiak
3.   Zbigniew Nowak
4.   Barbara Smardzewska - Czmiel
5. Elżbieta Popczuk
6. Józef Czurko
7. Jerzy Seweryniak
8. Jacek Jasion
9. Wiesław Kossakowski
10. Bożena Musiał

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 66/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 06 sierpnia 2003, godzina 17:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 654
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji