UCHWAŁA Nr 252/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

UCHWAŁA Nr 252/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

Na podstawie art. 13 ust. 4 a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Miasto Płock zobowiązuje się do rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę, na warunkach określonych                 w Porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

§ 2.

Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 3.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, a do czasu jego uchwalenia Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Poprawa stanu bezpieczeństwa jest priorytetowym zadaniem miasta wśród oczekiwań mieszkańców Płocka.
Sfinansowane w 2006 i 2007 roku przez Urząd Miasta Płocka dodatkowe patrole Policji przyniosły oczekiwane efekty i odbiły się pozytywnym echem wśród płocczan. 
W okresie styczeń – październik 2007 r. zorganizowano dodatkowo 612 patroli z udziałem 1.097 policjantów, uzyskując następujące wyniki :

1. wylegitymowano - 4.963 osoby
2. pouczono - 1.450 osób
3. nałożono mandatów karnych - 1.929 o łącznej wartości 329.900,00 zł
4. zatrzymano pod wpływem alkoholu - 159 osób
5. zatrzymano w związku z posiadaniem lub handlem narkotykami - 3 osób
6. ujawniono nietrzeźwych kierujących pojazdami - 45 osób
7. zatrzymano praw jazdy - 147 osobom
8. skierowano wniosków do Sądu Grodzkiego - 83
9. przeprowadzono kontroli - 12.127
w tym :
- parkingów - 5.675
- pojazdów - 2.438
- pozostałych - 4.017


Jak z powyższego zestawienia wynika dodatkowe patrole są wysoce efektywne i w znacznym stopniu ograniczyły przestępczość, w tym kryminalną.
Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców niezbędne staje się utrzymanie zainicjowanej w 2005 roku akcji w roku 2008.
Delegację zorganizowania „płatnych służb dodatkowych” reguluje art. 13 ust. 4 a pkt 1  ustawy o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.). Zasady oraz terminy pełnienia służb zostaną uregulowane w porozumieniu pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka, a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 715
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:04
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2007, godzina 09:04 Aktualizacja danych