UCHWAŁA NR 161/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Stanleyowi Podzielińskiemu.

UCHWAŁA NR 161/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Stanleyowi Podzielińskiemu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)   i  § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708, Nr 156, poz. 6121) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Nadaje się Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Stanleyowi Podzielińskiemu za wkład pracy na rzecz współpracy społeczności Płocka i Fort Wayne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Miasto Płock już od 17 lat współpracuje z miastem Fort Wayne w stanie Indiana w USA. Współpracę po stronie amerykańskiej zainicjował i nieprzerwanie koordynuje Pan Stan Podzieliński, członek Fort Wayne Sister Cities International, wielki miłośnik polskiej kultury i tradycji, osoba ogromnie oddana zbliżaniu narodów polskiego i amerykańskiego. To głownie dzięki Jego staraniom, ze strony naszych partnerów, realizowane są wszystkie projekty i programy współpracy partnerskiej. Warto wymienić choćby kilka najcenniejszych z nich, jak roczne stypendia przyznawane płockim uczniom w ramach Chapman Scholarship Fund, Wakacyjne Kursy Języka Angielskiego, podjęcie współpracy pomiędzy LO im. St. Małachowskiego i Bishop Dwenger High School, II Prywatną Szkołą Podstawową ZOK Profesor i Canterbury School oraz LO im. Wł. Jagiełły i Canterbury High School.
Stanley Podzieliński urodził się 17 grudnia 1925 roku jako syn Adolfa i Anieli Podzielińskich. Oboje rodzice bardzo wcześnie wyemigrowali do Ameryki: ojciec wyjechał z wioski koło Grodna, które teraz jest miastem białoruskim, matka pochodziła z małej wioski Boguchwała koło Rzeszowa. Matka Aniela Majkrycka przyjechała do Ameryki w wieku 15 lat, ojciec w wieku 17 lat. Oboje osiedlili sie w mieście Utica w stanie New York. Pobrali się w 1923 roku.
Był  pierwszym z trojga rodzeństwa. Następnym dzieckiem była siostra Alycia, a kolejnym brat Leonard.
Jego pierwszym językiem był język polski. Był uczniem Polskiej Katolickiej szkoły, a następnie uczęszczał do średniej szkoły publicznej. Szkołę tę ukończył w 1943 roku i wstąpił do Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jego oddział skierowany został na Płd. Pacyfik, gdzie brał czynny udział podczas operacji na wyspach: Kwadielain, Senorita i Okinawa. Po kapitulacji Japonii był członkiem sił okupacyjnych stacjonujących w Yokusuka. Ze służby wojskowej zwolniony został w sierpniu 1946 roku po trzech latach spędzonych w Piechocie Morskiej.
Wstąpił na Uniwersytet Washingtona w Seattle, stan Washington, gdzie otrzymał tytuł licencjata. Następnie wstąpił na studia  uzupełniające Uniwersytetu Bostońskiego, gdzie uzyskał  dyplom magisterski na kierunku Public Communication.
W 1951 otrzymał posadę w firmie General Electric, gdzie przepracował prawie 30 lat. Jego doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi było bogate i urozmaicone. Zajmował stanowiska w Zespole Doradców Personalnych, był managerem ds. Pracowniczych i Specjalistą ds. Kadr. Poza tym przez cztery lata współpracował ze Stowarzyszeniem Aydt, które jest największą firmą konsultingową miasta Boston.
Od momentu przejścia na emeryturę w 1978 roku zaczął interesować się swoimi polskimi korzeniami. Odkrył, że posiada rodzinę w Boguchwale i kilka osób w wiosce koło Grodna na Białorusi. Zafascynował się ich stylem życia tak bardzo, że wraz z żoną odwiedza ich co roku.
Tak sam komentuje swoje polskie korzenie:
„W młodości moja matka powtarzała mi, abym nigdy nie zapomniał o moim ojczystym języku, bo kiedyś może mi się to przydać. Jej słowa okazały się cenną radą. Mieszkam w Ameryce, ale moje serce należy do Polski i do tych wspaniałych ludzi, którzy tam mieszkają. Jestem zaszczycony faktem, iż mogę uczestniczyć  w procesie zacieśnienia więzi między moim miastem a Płockiem. Po 15 latach mojej służby jako Przewodniczący Rady ds. Płocka przy Komitecie Miast Siostrzanych Fort Wayne czuję, że najwyższy czas przejść na emeryturę i oddać stery młodszym. Jestem dumny z tego, że potrafiłem przejąć tę spuściznę po mojej matce, która zawsze powtarzała, abym nigdy nie zapomniał o moim dziedzictwie”.      
Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Kapituły w dniu 13 czerwca 2007 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 248
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji