Uchwała Nr 701/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Uchwała Nr 701/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 i z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592,z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998r.

§ 2.

Przedmiotem zmiany, o której mowa w §1 niniejszej uchwały będą ustalenia Studium dotyczące polityki przestrzennej miasta w zakresie komunikacji oraz handlu masowego, zawarte w dziale V rozdziałach 6 i 7.

§ 3.

Jako źródło finansowania ustalić Budżet miasta Płocka na 2005 rok, Dział. 710, Rozdział 71004
§ 4300, § 4170, Zadanie Nr 01/WUGI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka uchwalone zostało 21 kwietnia 1998r. przez Radę Miasta Płocka ( Uchwała Nr 967/LXIII/98 ).
W ciągu siedmiu lat obowiązywania Studium nastąpiły liczne zmiany przepisów prawnych, m.in. weszła w życie „nowa” ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.).
Zgodnie z w/w. ustawą znacznie wzrosła rola i znaczenie studium w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy. Obecnie ustalenia studium mają silniejszy wpływ na kształt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sporządzane pod rządami „starej” ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe powinny być spójne ze studium. Stosownie zaś do regulacji art. 9 ust. 4 “nowej“ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych, a plan winien być nie tylko spójny ze studium, ale zgodny z jego konkretnymi ustaleniami. Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zmiana studium poddana zostanie procedurze zbliżonej do procedury sporządzania planu miejscowego. Projekt zmiany studium podlegać będzie uzgadnianiu z właściwymi organami, wyłożeniu do publicznego wglądu, omówieniu podczas dyskusji publicznej, a zgłoszone do niego uwagi będą rozpatrywane przez Radę Miasta.
Zmiana Studium, będąca przedmiotem niniejszej uchwały, dotyczy polityki przestrzennej miasta w zakresie komunikacji oraz handlu masowego, zawartych w dziale V rozdziałach 6 i 7. 
Studium przewiduje “nową wewnętrzną Obwodnicę Północną Miasta”, łączącą się z nową “Trasą Mostową Zachodnią” - biegnącą z rejonu Cekanowa przez Gulczewo, Boryszewo Nowe (bezpośrednio po północnej stronie osiedla Podolszyce), Jędrzejewo (północnym skrajem lotniska), a następnie na północ od dzielnicy przemysłowej Kostrogaj do ul. Długiej i ul. Długą do Maszewa, a za osiedlem Winiary przez most na Wiśle do Popłacina.
Obecnie Miasto Płock jest na etapie podpisywania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad porozumienia, którego przedmiotem jest współfinansowanie opracowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 62, od projektowanego węzła w Gminie Radzanowo poprzez nowy most na Wiśle (poza granicami Płocka), do drogi krajowej nr 62 w rejonie Popłacina w gminie Nowy Duninów oraz materiałów do wniosku  o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla tej inwestycji. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że fragment tej trasy wraz z trzecim mostem przez rzekę Wisłę znajdzie się poza granicami administracyjnymi miasta Płocka, co byłoby niezgodne z obowiązującym Studium.
Natomiast ustalenia Studium dotyczące handlu masowego charakteryzują się dużym stopniem ogólności. Dotyczą głównie obowiązku uwzględniania wpływu handlu masowego (hurtowego, półhurtowego i hipermarketów) na funkcjonowanie miasta, w tym: generowanie dochodów, koncentrację miejsc pracy, stałe generowanie ruchu samochodów ciężarowych oraz okresowe generowanie ruchu samochodów osobowych (zakupy w systemie tygodniowym). Dla lokalizacji obiektów o w/w funkcji wskazuje się miejsca przy głównych trasach dolotowych do miasta (ul. ul. Wyszogrodzka, Otolińska, Bielska, Dobrzyńska, Kolejowa) w powiązaniu z trasami obwodowymi, odciążającymi centralne części miasta od tranzytowych ruchów transportu towarowego. Studium nie ustala natomiast obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000m2, co wynika z ustawy  z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas prac nad sporządzeniem przedmiotowej zmiany zostaną wykonane analizy wpływu istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejscowy handel, rynek pracy oraz układ komunikacyjny w mieście. Ponadto przeprowadzone zostaną analizy nasycenia rynku w powierzchnie handlowe w stosunku do siły nabywczej mieszkańców miasta.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium podejmuje rada gminy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 645
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji