UCHWAŁA NR 49/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza.

UCHWAŁA NR 49/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza.
                  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1
Wyraża się zgodę na wzniesienie w Płocku pomnika Ignacego Łukasiewicza według wstępnej koncepcji, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2
 Realizacja pomnika obejmuje następujące działania :
 1) wskazanie lokalizacji,
 2) opracowanie koncepcji,
 3) opracowanie projektu wykonawczego,
 4) wzniesienie pomnika,
 5) zagospodarowanie terenu wokół pomnika,
 6) wskazanie źródła finansowania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 593
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji