UCHWAŁA NR 337/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Płocka w sprawie zapewnienia pacjentom godziwych warunków, właściwej dostępności do leków i świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.

UCHWAŁA NR 337/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Płocka w sprawie zapewnienia pacjentom godziwych warunków, właściwej dostępności do leków i świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i § 22 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271 z późn. zm.) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
1. Przyjmuje się apel Rady Miasta Płocka do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP w sprawie zapewnienia pacjentom godziwych warunków, właściwej dostępności do leków i świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do przekazania apelu instytucjom wymienionym w ust. 1.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka


         Artur Jaroszewski

 

 

APEL
do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP
w sprawie zapewnienia pacjentom godziwych
warunków, właściwej dostępności do leków i świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.


 Rada Miasta Płocka apeluje do Prezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów o rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia wszystkim pacjentom równego, spójnego dostępu do świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.
 Proces legislacyjny winien być procesem bezkonfliktowego rozwiązywania problemów służby zdrowia. Niedopuszczalne jest przenoszenie odpowiedzialności i obowiązków administracji publicznej na poszczególne grupy zawodowe. Budzi to niepokój tych grup i ostatecznie odbija się na jakości świadczonych usług.
 Ostatnie działania Rządu w trakcie prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej doprowadziły do protestów lekarzy i farmaceutów, a te               z kolei pogłębiły paraliż w służbie zdrowia oraz dodatkową komplikację sytuacji pacjentów pozostawionych bez należytej opieki państwa.
 Dlatego też w sposób zdecydowany protestujemy przeciw tworzeniu prawa, które skutkuje dla dużej grupy polskich obywateli powszechnym pogorszeniem jakości życia poprzez ograniczenie dostępu do leków.
 Przeciwstawiamy się także stanowczo wprowadzaniu ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa wykonywania pracy wybranej grupie zawodowej.
 Zapisy artykułu 68 pkt. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniają pacjentom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 Ze wszystkich ustaw a przede wszystkim z zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej jasno wynika, że lekarz jest od leczenia pacjentów. Ma robić to      z niezwykłą starannością, zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy medycznej. Lekarz i farmaceuta nigdy nie byli i nie powinni być urzędnikami a obowiązki jakie nakłada na lekarzy i farmaceutów nowa ustawa refundacyjna to czynności typowo biurokratyczne, które nie są elementem leczenia.
 W przypadku podejmowania jakichkolwiek decyzji i reform mających bezpośredni wpływ i oddziaływanie na Polaków, rząd winien kierować się przede wszystkim nadrzędnym celem, jakim winno być dobro pacjenta!
 Rada Miasta Płocka apeluje o dokonanie niezbędnych zmian                  w polskim prawodawstwie po uprzednim przeprowadzeniu możliwie jak najszerszych konsultacji z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, lekarzy, farmaceutów i aptekarzy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 404
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji