UCHWAŁA NR 64/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 64/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zm:  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220,   Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806, Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759,  Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17,  poz. 128,  Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Płock i Gminą
    Słupno w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy  Słupno.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Wójtem Gminy Słupno
porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płock prowadzenia transportu, o którym mowa w ust 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 12:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 214
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji