UCHWAŁA Nr 632/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 632/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust.1 pkt. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r., z 2002 r. Dz. U.  Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U.  Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U116, poz. 1203) i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838, Dz. U. Nr 86 poz. 958 z 2001 r., Dz. U. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Dz. U. Nr 256 poz. 253, Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 62 poz. 554, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Dz .U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 217, poz. 2124) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 384/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 627/XXXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku, Nr 764/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 roku, Nr 948/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku, Nr 1057/LI/02 z dnia 26 marca 2002 roku, Nr 1106/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 1175/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku, Nr 32/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku, Nr 184/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku, Nr 287/XV/03 z dnia 29 września 2003 roku, Nr 361/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku i Nr 520/XXXII/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku  wprowadza się następującą zmianę: załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 490
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji