UCHWAŁA NR 837/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku Obr. 6

UCHWAŁA NR 837/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku Obr. 6 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 175/4 o pow. 0,3402 ha, 175/5   o pow. 13,3149 ha, 175/6 o pow. 5,4964 ha o łącznej pow. 19,1515 ha  stanowiącej własność Gminy Płock.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze  zm. poz. 645, 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 j.t.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§1

Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 175 (Obr. 6),      wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku Obręb 6 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 175/4 o pow. 0,3402 ha, 175/5 o pow. 13,3149 ha, 175/6 o pow. 5,4964 ha o łącznej pow. 19,1515 ha,  stanowiącej  własność Gminy Płock, objętej Księgą Wieczystą KW PL1P/00065567/0 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Płocku.

 

§2

Ustala się kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób następujący: 

a) proponowana cena nabycia nieruchomości – 70%

b) proponowane przedsięwzięcie – 30%

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                                     Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 495
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji