Uchwała Nr 938/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: przyjęcia ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcia realizacji zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 191/1 znajdującej się przy ulicy Miodowej w Płocku.

Uchwała Nr 938/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: przyjęcia ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcia realizacji zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 191/1 znajdującej się przy ulicy Miodowej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)przyjęcia środków do kwoty 433.486,00 zł. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 191/1 znajdującej się przy ulicy Miodowej w Płocku,
2)podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na otrzymanie wsparcia finansowego  wymienionego w pkt. 1,
3)ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2 w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązań wynikających z umowy w formie złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 2

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

W 2006 roku złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia w ramach pilotażowego programu wspierania domów socjalnych. Przedmiotem wniosku była budowa budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1 znajdującej się przy ulicy Miodowej, w wyniku której powstanie 19 lokali mieszkalnych.
Przedsięwzięcie to uzyskało rekomendację Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części  kosztów jego realizacji do kwoty 433.486,00 zł.
W związku z uzyskaniem ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów związanych z realizacją ww. zadania do kwoty 433.486,00 zł konieczne jest podjęcie Uchwały umożliwiającej przyjęcie ww. środków.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji