UCHWAŁA NR 127/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA NR 127/IX/2011

Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2011 rok pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych z przeznaczeniem na: organizację III Jarmarku Tumskiego przez Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

§ 2
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.
3. Źródło finansowania: Uchwała budżetowa Miasta Płocka na 2011 rok, dział 921, rozdział 92195, zadania:
01/WEK.II/G – stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną,
01/WEK.II/I/G – zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


     Przewodnicząca
  Rady Miasta Płocka

   Elżbieta Gapińska


UZASADNIENIE


 Muzeum Mazowieckie jest jedną z najważniejszych instytucji kultury działających dla Płocka i jego mieszkańców. W tym roku Muzeum obchodzi 190 rocznicę swojego powstania.
 Od wielu lat trwa owocna współpraca między Muzeum Mazowieckim a Miastem Płock. Mając na uwadze dotychczasowe kontakty oraz znaczenie Muzeum Mazowieckiego dla naszego Miasta została wyrażona wola wsparcia w tym roku Muzeum poprzez przekazanie środków na organizację III Jarmarku Tumskiego oraz ze względu na rocznicę, na dofinansowanie zakupu  eksponatu, który wzbogaci zbiory Muzeum.
 Projekt uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez Płocką Radę Pożytku Publicznego.
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 499
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji