UCHWAŁA Nr 83/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 83/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 4 ust. l i 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale  Nr 1017/LXII/06  Rady Miasta Płocka  z dnia  24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta  Płocka ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 231, poz. 8554 ) wprowadza   się  następujące zmiany:
1)  w  § 3 w  pkt 1  po wyrazie  „ nieruchomości " skreśla się  przecinek i dodaje wyrazy " i właścicieli zwierząt,",
2)  w § 5 w ust.9 w pkt 3 wyrazy „ § 12 ust. 3 " zastępuje się wyrazami „ § 12 ust. 1 i 2 ",
3)  w § 6 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w § 3" dodaje się wyrazy "pkt. 1,2,3,6 i 8",
4)  w § 7 w ust. 2 skreśla się pkt 6 i pkt 7,
5)  w § 9 skreśla się ust. 5,
6)  w § 12 w ust. 1 wyrazy „robót budowlanych" zastępuje się wyrazem „remontów",
7)  w § 17 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub kontenerach",
8)  w § 18 wyrazy „z częstotliwością" zastępuje się wyrazami „w terminie ustalonym",
9)  w § 34 w ust. 2 po wyrazie „przyłącza" dodaje się wyraz "kanalizacyjne",
10)  w § 35  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „ Do kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie posiadanych uprawnień oraz w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania      w sprawach o wykroczenia upoważniona jest Straż Miejska”.    
                                                                         
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr  1017/LXII/06 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231, poz. 8554 z dnia 15 listopada 2006 r.
W wyniku prowadzonych przez Straż Miejską kontroli wypełniania obowiązków określonych w ww. Regulaminie zostały zgłoszone uwagi, a także propozycje dokonania zmian. Wyszczególnione w uchwale zmiany umożliwią Straży Miejskiej skuteczniejsze działania zmierzające do poprawy stanu miasta w zakresie czystości i porządku w odniesieniu do podmiotów określonych w § 3 pkt 1 – 7 ww. Regulaminu ( właściciele nieruchomości, punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych, wykonawców robót budowlanych na terenie budowy, przedsiębiorcy użytkujący tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg, zarządcy ogródków działkowych, organizatorzy imprez o charakterze publicznym ).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 619
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji