UCHWAŁA Nr 584/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie: zgłoszenia do konkursu kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

UCHWAŁA Nr 584/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku


w sprawie: zgłoszenia do konkursu kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203) w związku z art.15, ust. 3 i art. 15a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 55 z 2001 roku poz. 577, Dz. U. Nr 154. poz. 1800, z 2002 roku Dz. U. Nr 113 poz. 984, z 2003 roku Dz. U. Nr 149 poz. 1454) oraz w związku z §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130 z 2004 roku poz. 1396) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie konkursu na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium RIO w Warszawie dokonać zgłoszenia Pana Andrzeja Drętkiewicza, Głównego Księgowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do ww. konkursu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 509
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji