Uchwała Nr 767/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR 767/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1414; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, N 57, poz. 466, Nr 72, poz. 619; z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531)
RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :
§  1

W Uchwale Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:

1. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka,

2. Poczta Polska S.A. – Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Płocku – wszystkie placówki na terenie miasta Płocka,

3. Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku – wszystkie placówki na terenie miasta Płocka.

§  2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

 

§  3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga  

 

UZASADNIENIE

Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienioną Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku zarządziła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczyła inkasentów.
Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku od 1 lipca 2010 roku będzie zapewniał obsługę bankową dla Starostwa Powiatowego w Płocku. Jednocześnie zgłosił zainteresowanie nawiązaniem współpracy w zakresie świadczenia usług w charakterze inkasenta na pobór opłaty skarbowej, która w 100% jest dochodem Gminy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców oraz ułatwieniu im dokonywania wpłat z tytułu opłaty skarbowej zasadnym jest wyznaczenie tegoż Banku jako inkasenta na pobór opłaty skarbowej.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej tylko rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów  i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 336
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji