UCHWAŁA NR 137/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 137/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 8 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe  w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 14.06.2006r. przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową CHEMIK, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1

Zarzut dotyczący kwestionowania ustalonych parametrów wskaźnika zapewnienia miejsc parkingowych w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – odrzucić.

§2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu dotyczące wymogu zapewnienia 1,5 miejsca postojowego lub garażu na 1 mieszkanie w ramach terenów MW.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 23 sierpnia do dnia 22 września 2003r. oraz ponownie od dnia 4 maja do dnia 2 czerwca 2006 r.
 W dniu 14.06.2006r. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK złożyła do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
W przedmiotowym piśmie Wnioskodawca:
– kwestionował ustalone parametry dotyczące wymogu zapewnienia miejsc parkingowych w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
– wnosił o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 1UZ – działka nr ew. 523/3 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z usługami wbudowanymi wzdłuż pasażu,
– wnosił o wykazanie w projekcie planu, w ramach terenu oznaczonego symbolem 9MW wszystkich budynków, na które uzyskano pozwolenia na budowę.
Po analizie treści w/w pismo zostało uznane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 Stosownie do art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem Nr 5800/2006 z dnia 18 października 2006r. postanowił o jego częściowym uwzględnieniu. W projekcie planu dokonano zmian polegających na:
- przeznaczeniu działki nr ew. 523/3 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW) z usługami wbudowanymi wzdłuż pasażu,
- uwzględnieniu budynków posiadających pozwolenie na budowę  w ramach terenu 9MW.
 W wyniku rozpatrzenie wniosku Rady Mieszkańców osiedla Podolszyce Południe, złożonego w dniu 28.03.2006r. (na etapie ponownych opinii) ustalony w projekcie planu z 2003r. wskaźnik w wysokości 1 miejsca postojowego lub garażu na 1 mieszkanie został zmieniony na 1,5 miejsca postojowego lub garażu na 1 mieszkanie. W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu w 2006r. nie został on zakwestionowany przez inne, działające na osiedlu Podolszyce Południe spółdzielnie mieszkaniowe. Nie ma podstaw do zmiany tak ustalonych parametrów, zwłaszcza iż propozycja wnioskodawcy (MSM CHEMIK), dotycząca uzależnienia ilości miejsc parkingowych od powierzchni mieszkania (dla mieszkań do 60 m2 – 1 miejsce) będzie skutkować mniejszą ilością miejsc postojowych, co wobec rosnącego wskaźnika motoryzacji jest nieuzasadnione.
 W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy
i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm). Zgodnie bowiem z art. 33 w/w ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że zarzut winien być odrzucony.
 Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez użytkownika wieczystego z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 w/w ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 641
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji