UCHWAŁA NR 288/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: nabycia przez Gminę Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej oznaczonej jako działka nr 1087/11 o powierzchni 17.300 m2.

UCHWAŁA NR 288/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: nabycia przez Gminę Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej   oznaczonej jako działka nr 1087/11 o  powierzchni 17.300 m2.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz 1218) oraz art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płock prawa własności nie zabudowanej działki nr 1087/11 o pow. 17.300 m², położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E


  W związku z przystąpieniem Wydziału Inwestycji Miejskich do realizacji zadania inwestycyjnego pn „Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Harcerskiej”, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy podjął  czynności mające na celu nabycie niezbędnego terenu pod inwestycję - działki nr 1087/11 o pow. 17.300 m2 położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej.
    W celu nabycia w/w nieruchomości konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Płocka, gdyż zgodnie z §1 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. Prezydent Miasta Płocka jest upoważniony do samodzielnego decydowania w sprawach nabycia nieruchomości o wartości do  1.000.000,00 zł.
Z uwagi na znaczną wartość nabywanych nieruchomości konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 07:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 791
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji