UCHWAŁA NR 414/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012
w sprawie: powołania Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

UCHWAŁA NR 414/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.128, z 2012r. poz. 567) i Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 618/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009-2015” Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Powołuje się „Płocki Okrągły Stół Edukacyjny", zwany dalej „Okrągłym Stołem”.

§ 2.
1.Zadaniem Okrągłego Stołu jest opiniowanie zmian inicjowanych przez Prezydenta Miasta Płocka w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, dotyczących między innymi:
1) poprawy jakości edukacji w szkołach i placówkach zgodnie z Polityką Edukacyjną Miasta Płocka na lata 2009-2015 przyjętą Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 618/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.,
2) stworzenia standardów i norm umożliwiających racjonalną kalkulację środków w rocznych planach finansowych każdej placówki oświaty w zależności od realizowanych zadań, poczynając od roku budżetowego 2013.
2.Proponowane zmiany winny uwzględniać:
1) potrzeby mieszkańców - uczestników procesu edukacji,
2) możliwości ekonomiczne Gminy Miasta Płock,
3) zmiany demograficzne w Płocku.

§ 3.
W skład  Okrągłego Stołu wchodzą przedstawiciele:
1) rodziców/opiekunów prawnych uczniów w liczbie do 4 osób,
2) nauczycieli w liczbie do 4 osób,
3) dyrektorów szkół w liczbie do 4 osób,
4) przedstawicieli kuratorium oświaty w liczbie 2 osób,
5) radnych Miasta Płocka w liczbie 6 osób,
6) przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych w liczbie 2 osób,
7) przedstawicieli płockich organizacji pozarządowych w liczbie 2 osób,
8) przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka w liczbie 4 osób

§ 4.
Wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta Płocka nastąpi w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.
 § 5.
Prezydent Miasta Płocka w drodze zarządzenia określi regulamin Okrągłego Stołu wraz z jego składem osobowym i harmonogramem prac. 

 § 6.
Pierwsze posiedzenie Okrągłego Stołu powinno odbyć się w terminie do 31 lipca 2012 r.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

                         
Artur Jaroszewski

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 29 czerwca 2012, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 186
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji