UCHWAŁA NR 235/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

UCHWAŁA NR 235/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974), art. 91 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.      Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44,                poz. 442, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.  Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej uchwałami: nr 123/IX/07 z dnia   29 maja 2007 r., nr 182/XI/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. i nr 203/XIV/07 z dnia 23 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – dorosłych, dzieci i młodzieży, niewykorzystane przez wnioskodawców na skutek rezygnacji z realizacji zawartych umów lub niewykorzystane z innych przyczyn do dnia 15 grudnia 2007r., przeznacza się na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie dofinansowaniem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupowanych przez osoby niepełnosprawne przy udziale środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofinansowaniem do zakupu sprzętu   rehabilitacyjnego.  Środki  finansowe  przeznaczone na to zadanie są już na wyczerpaniu, natomiast wnioski systematycznie napływają.
Z    przeprowadzonych i rozliczonych w ostatnim okresie imprez organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych została niewykorzystana kwota 994zł.  
Część osób niepełnosprawnych złożyła rezygnacje z przyznanego wcześniej dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Z tego tytułu pozostała do wykorzystania kwota 18.873zł /z pozycji osoby dorosłe/  i 2.175zł /z pozycji dzieci/.
Zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy środki z pozycji: szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych w wysokości 1.550zł oraz z pozycji: zwrot wydatków na instrumenty                     i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających                w zatrudnieniu w wysokości 10.000zł, jak również w/w środki powstałe z rezygnacji osób indywidualnych w łącznej wysokości 33.592zł proponujemy przeznaczyć na rehabilitację społeczną – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze dla osób dorosłych.
Biorąc pod uwagę duże potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie zadań finansowanych ze środków finansowych PFRON oraz racjonalność wykorzystywania otrzymanych środków, proponujemy także, aby środki finansowe PFRON przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – dorosłych, dzieci i młodzieży, niewykorzystane przez wnioskodawców na skutek ich rezygnacji z realizacji podpisanych umów lub niewykorzystane z innych przyczyn do dnia 15 grudnia 2007r., przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych.
Środki finansowe PFRON niewykorzystane przez powiat w danym roku kalendarzowym, podlegają zwrotowi do centrali PFRON.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego pozwala osobom niepełnosprawnym na częściowe lub całkowite uniezależnienie   się od innych osób, przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej tych osób, daje im poczucie satysfakcji z samodzielnego funkcjonowania i możliwości wypełniania różnych ról społecznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 287
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji