Uchwała Nr 745/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji mającej na celu odwodnienie odcinka II i IV dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku oraz odprowadzenie wód deszczowych z terenów osiedli Ciechomice i Pradolina Wisły, przewidzianych do realizacji na obszarze NATURA 2000 - ,, Dolina Środkowej Wisły”

Uchwała Nr 745/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji mającej na celu odwodnienie odcinka II i IV dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku oraz odprowadzenie wód deszczowych z terenów osiedli Ciechomice i Pradolina Wisły, przewidzianych do realizacji na obszarze NATURA 2000 - ,, Dolina Środkowej Wisły”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) i art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie realizację przedsięwzięcia o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, obejmującego:

1) Budowę zbiorników retencyjnych Z1, Z2, Z3 oraz rowu odwadniającego A-3,
przewidzianych do realizacji w Płocku w Obrębie Góry na działkach Nr 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 106, 70/5,

2) Budowę rowu odwadniającego K i A-1 wzdłuż ul. Krakówka, rowu odwadniającego A-2
oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych, przewidzianych do realizacji w Płocku w Obrębie Góry, Tokary i Radziwie na dz. Nr 71, 70/5, 1327, 127, 128, 123/32, 106, 129, 6/2, 6/34, 36/4, 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 W Budżecie Miasta Płocka na rok 2005 przewidziano rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. ,, Budowa dróg dojazdowych ( krajowych) do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
 W ramach tego zadania, a następnie  realizacji IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej,  zachodzi  konieczność odwodnienia II i IV odcinka dróg dojazdowych oraz odprowadzenie wód deszczowych z terenów osiedli Ciechomice i Pradolina Wisły.
 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, powołanego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ).
 Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi, że projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie tytułu I działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku – Prawo ochrony środowiska pod względem ewentualnych skutków przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
 Pismem z dnia 16.05.2005 r. Prezydent Miasta Płocka zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia – w myśl art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.
 Przywołany wyżej artykuł stanowi, iż zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu opinii właściwej miejscowo rady gminy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia Prezydentowi Miasta Płocka wystąpienia Wojewody w przedmiocie wydania opinii przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 289
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji