UCHWAŁA Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

UCHWAŁA Nr 554/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

      Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) z związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745) oraz uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miasta Płocka w programach stypendialnych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w tym:
1)opracowania programów stypendialnych,
2)złożenia wniosków o przyznanie środków,
3)zrealizowania programów stypendialnych.

§ 2


Ustalić:
1)regulamin programu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
2)regulamin programu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2004/2005” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 11:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 464
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji