Uchwała Nr 322/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
upoważnienia Pana Mirosława Chyba pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała Nr 322/XVII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2003 roku

w sprawie:  upoważnienia Pana Mirosława Chyba pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do wydawania decyzji administracyjnych  w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze mianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153  poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz 717 i Nr 162 poz. 1568) oraz art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, ze zmianami: Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 668, Dz.U. Nr 117 poz. 756, Dz.U. Nr 162 poz. 1118, Dz.U. Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r.  Nr 20 poz. 170, Dz.U. Nr 79 poz. 885, Dz.U. Nr 90 poz. 1001, Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 19 poz. 238, Dz.U. z 2001r. Nr 72 poz. 748, Dz.U. Nr 88 poz. 961, Dz.U. Nr 89 poz. 973, Dz.U.   Nr 111 poz. 1194, Dz.U. Nr 122, poz. 1349, Dz.U. Nr 154, poz.1792, Dz. U. z 2003r. Nr 7 poz.79,   Dz.U. Nr 44 poz. 389, Dz.Nr 122 poz.1143, Dz.U. Nr 128 poz. 1176, Dz.U. Nr 135 poz. 1268, Dz.U. Nr 137 poz. 1304) Rada Miasta Płocka postanawia:  

§ 1

Upoważnić Pana Mirosława Chybę pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy, zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie.

§ 2

Upoważnienie jest ważne do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 109/XVI/91 Rady Miasta Płocka z dnia 7 maja 1991r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
        

 

U Z A S A D N I E N I E:


Zgodnie z brzmieniem art. 46 ust 5. ustawy o pomocy społecznej:  “Rada gminy udziela, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.”  

Pomimo zmiany ustawy o samorządzie terytorialnym i skreśleniu art. 39 ust. 3 nadal pozostawiono delegację ustawową zapisaną w art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Zapis dotychczasowego art. 39 ust 3 ustawy o samorządzie terytorialnym został obecnie przejęty przez zapis art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że nadal rada gminy, ma prawo do  upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.
W związku z powierzeniem Panu Mirosławowi Chyba pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, podjęcie przedmiotowej uchwały jest potrzebne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki i bieżącej realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 181
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji