UCHWAŁA NR 330/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR 330/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz.U.Nr  200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz.1039; Dz. U. Nr 203, poz. 1966 )  RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :

§  1

W Uchwale Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Załącznik Nr 1 ( Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 200....), o którym mowa w § 1 pkt 1 ww. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem do  niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§  3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka .

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 264
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji