UCHWAŁA NR 16/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 16/IV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:  Dz.U. z  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  106, poz. 675) -  Rada Miasta Płocka ustala :


§ 1
W Statucie Miasta Płocka uchwalonym uchwałą nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 91 poz. 3271 oraz z 2009 roku Nr 98 poz. 2753 i Nr 145 poz. 4427) załącznik Nr 17 – "Wykaz stałych komisji Rady" otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Z dniem wejścia w życie uchwały rozwiązuje się działalność Komisji  Polityki Społecznej i Rada Miasta na najbliższej sesji powoła składy nowo powstałych Komisji.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Miasta  Płocka

Elżbieta Gapińska        

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2011, godzina 12:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 697
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji