UCHWAŁA NR 717/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie: ustanowienia Dni Historii Płocka oraz terminu ich obchodów.

UCHWAŁA NR 717/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku


w sprawie: ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów.


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) uchwala się co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się coroczne „Dni Historii Płocka”.
2. Obchody Dni Historii Płocka” odbywać się będą w wybrany weekend maja lub czerwca danego roku kalendarzowego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Traci moc:
Uchwała Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 1992 roku w sprawie uchwalenia dnia 7 czerwca „Dniem Historii Płocka” z późniejszymi zmianami.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 321
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji