UCHWAŁA Nr 250/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej zam. przy ul. Jasnej 18 w Płocku nieuwzględnionego w całości przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 250/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września  2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej zam. przy ul. Jasnej 18 w Płocku nieuwzględnionego w całości przez Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 23. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 28 lutego 2003 r. przez Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej zam. przy ul. Jasnej 18 w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1.


Protest odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 651 / 2003      z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.­


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 28 lutego 2003 r. podpisani według załączonej listy Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej, zamieszkali przy ul. Jasnej 18 w Płocku, wnieśli do Prezydenta Miasta Płocka pismo określone jako protest do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pismo to zostało złożone w terminie ustawowym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte jako protest do przedmiotowego projektu planu.
W swoim piśmie skarżący kwestionują ustalenia projektu planu miejscowego dotyczące projektowanej ulicy dojazdowej przez teren działki o numerze ewidencyjnym 19/5, łączącej ulicę Jasną z ulicą Na Skarpie, uzasadniając swoje wystąpienie tym, jakoby ulica ta miała pogorszyć warunki zamieszkania, naruszać istniejący drzewostan, zwiększyć uciążliwość dla środowiska tej części osiedla, powodować zagrożenia komunikacyjne, itp.
Zarządzeniem Nr 651 / 2003 z dnia 13 sierpnia 2003r. Prezydent Miasta Płocka postanowił nie uwzględnić protestu w całości.
W obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B ulica 9 KD 1/2 już figurowała. Zaprojektowana została jako droga konieczna między innymi ze względów pożarowych, ulica ta miała szerokość 12,0 m w liniach rozgraniczających. W pasie tej ulicy zrealizowana została trasa kanalizacyjna. W wyłożonym do publicznego wglądu w dniach 15.11..02 – 13.12.2002 r. i ponownie w dniach 20.01.03 - 17.02.03 r. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku ulica 9 KD 1/2 miała szerokość 10,0 m w liniach rozgraniczających. Dotychczas nikt nie protestował przeciwko tej ulicy. W wyniku analizowania treści złożonego pisma i dalszego badania sprawy, ulicę 9 KD 1/2 przeprojektowano na 9 KPj - publiczny ciąg pieszo - jezdny, o ograniczonym ruchu kołowym, w liniach rozgraniczających 8,0 m zachowując wymagania przeciwpożarowe w tej części osiedla. Ulica Jasna nie ma wylotu na ul. Dobrzyńską i brak jest możliwości zaprojektowania na jej zakończeniu placu manewrowego.
Zgodnie z art.2 ust.1 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych Gminy i dokonywane jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany, uchwalone w trybie powołanej ustawy, stanowią zbiór przepisów gminnych, na podstawie których Gmina może ingerować w sferę porządkowania przestrzeni, zabezpieczając przy tym interesy i dobro wszystkich mieszkańców.


Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania sprawy, uznać należy, że przedmiotowy protest w całości winien być odrzucony.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 653
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji