Uchwała Nr 432/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od kwietnia do grudnia 2004 roku.

Uchwała Nr 432/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od kwietnia do grudnia 2004 roku.

 

 Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na okres od kwietnia do grudnia 2004 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 576
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji