projekty uchwał
Sesja XLVIII - 27-05-2014

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 maja 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad

 

1/ Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Realizacja zajęć dodatkowych w miejskich przedszkolach.

4/ Polityka mieszkaniowa miasta Płocka – podsumowanie dotychczasowych działań i zamierzenia na przyszłość. Ocena funkcjonowania zasad przydziału mieszkań komunalnych w latach 2012 – 2013.

5/ Podsumowanie prac doraźnej Komisji ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku.

6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29.04.2014 roku.

7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+410 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo,

4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 559 na odcinku od km 46+750 do km 46+950, położonej na terenie Gminy Stara Biała,

5. uchylenia uchwały nr 511/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie powierzenia Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych: Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Rodzinnych Domów Dziecka,

6. zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku,

7. zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku,

8. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku,

9. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku,

10. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku,

11. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku,

12. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku,

13. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku,

14. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku,

15. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku,

16. zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa,

17. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,

18. przekształcenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych – technikum uzupełniającego w liceum ogólnokształcące i podpisania aktu przekształcenia,

19. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku,

20. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, reprezentowaną przez Leszka Sekulskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w zakresie zaprojektowania i wykonania połączenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów na drodze krajowej nr 60 na odcinku od km 62+032 do km 62+071 częściowo położonych w granicy administracyjnej Gminy Płock, a częściowo Gminy Łąck,

21. przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku”,

22. przyjęcia programu pn. „Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016”,

23. zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka,

24. skargi Pana Jerzego Skarżyńskiego z dnia 20 stycznia 2014 r.,

25. skargi Pani Marioli Adamkowskiej z dnia 06 lutego 2014 r.

 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

10/ Interpelacje i zapytania radnych.

11/ Odpowiedzi na interpelacje.

12/ Sprawy różne.

13/ Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 20 maja 2014, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 019
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji