Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 492/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Płock, 25 maja 2004 roku 

            
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 492/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku

AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 200,  poz. 1688 i  Nr 214,  poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. e) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r.  Nr 28, poz. 153,  Nr 141, poz. 943,  z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,  Nr 120, poz. 1268,  Nr 122,  poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i  Nr 144,  poz. 1615,  z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200,  poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6,  poz. 128, Nr 128,  poz. 1176, Nr 137, poz. 1304  i  Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12,  poz. 96, z 2000 r. Nr 12,  poz.136, Nr 104,  poz. 1104  i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194,  Nr 144,  poz. 1615  i  Nr 147,  poz. 1644/
z dniem 1 września 2004 r.

przekształca się

szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej trzyletniej szkoły zasadniczej o nazwie Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w Płocku - w szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie:

 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku,
Al. Piłsudskiego 6.

Szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 574
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji